X
imgPolisi Antirasuah

Polisi Antirasuah

Polisi Antirasuah

Polisi ini menetapkan kedudukan SESB secara keseluruhan yang melarang sama sekali semua bentuk rasuah yang berkaitan dengan aktiviti SESB. Rasuah boleh terdiri dalam pelbagai bentuk seperti wang, barang, perkhidmatan, harta, keistimewaan, jawatan atau layanan keutamaan. Sehubungan itu, warga kerja SESB dan sekutu perniagaan/business associate tidak boleh, sama ada secara langsung atau tidak langsung, menawarkan, memberi, menerima atau meminta apa-apa bentuk suapan dalam usaha untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan seseorang dalam organisasi, sama ada untuk manfaat SESB atau individu yang terlibat dalam transaksi. SESB mengambil serius terhadap Polisi Antirasuah ini dan akan mengambil tindakan yang sewajarnya sekiranya berlaku sebarang pelanggaran.

Untuk maklumat lanjut, sila rujuk Polisi Antirasuah

To view the Polisi-Antirasuah.pdf , please click here